תקנון מדיניות שינוי או ביטול עסקה - *ROASTERS*
*בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981
*בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010
* בכפוף לתקנון אתר *שם החברה*

1. מדיניות שינויים או ביטולים והחזרות טובין:
1.1 על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלה, ולערוך השוואה לצורך התאמה בין ההזמנה ובין החשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה.
1.2 הלקוח רשאי לבטל את העסקה במסירת הודעת ביטול עסקה (הודעת הביטול) וזאת עד לתום 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא-1981 (החוק). 
1.3 באחריות הלקוח לברר תוך זמן סביר את תקינות המוצר לרבות פגמים ולהודיע על כך לחברה בהקדם. זכות הלקוח להחזרת המוצרים כפופה להחזרת המוצרים בשלמותם כפי שהתקבלו בעת המשלוח. 
1.4 ביטול עסקה על צמחים חיים יתבצע בעת קבלת הסחורה בלבד. 
1.5 החברה שומרת לעצמה את הזכויות לשיקול דעת בלעדי לגבי מצב המוצרים שהוחזרו. 
1.6 כל החזר כספי יועבר לכרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. 
1.7 לא יינתן החזר כספי עבור פריטים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. 
1.8 אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו מוצרים שלא יימצאו במלאי – יזוכה הלקוח באופן אוטומטי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי כמפורט לעיל. 
1.9 שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה בכפוף להסכמת החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי ו/או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד. החברה תהא רשאי על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא”ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא”ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.
1.10  במקרה של ביטול הזמנה על ידי החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה. החברה רשאית לחזור בה מקיום חוזה רכישה שבין הרוכש לבין החברה וזאת בהינתן הודעה לרוכש, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.
1.11 בעת החזרת המוצר/ים על ידי הלקוח, ללקוח האפשרות לבקש מהחברה שתספק עבורו שליח מטעמה, והכל על מנת לאסוף את מוצרי הרכישה המבוטלת. השירות כרוך בעלות משלוח רגיל. כמו כן ומבלי לגרוע ברישא של סעיף זה, איסוף מוצרי הרכישה להחזרה על ידי שליח מטעמם החברה הינו בכפוף לאישור החברה שאכן תכולת מוצרי הרכישה, אכן ניתנת להחזרה.
1.12 במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את החברה.
1.13 אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי הרוכש.
   אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.
1.14  במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.
1.15 אם יתברר לחברה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או צד ג’ כלשהו ו/או שהרוכש ו/או צד ג’ כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, החברה תהיה
  רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה ואף לתבוע את הרוכש ו/או צד ג’ כלשהו/
1.16 בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, החברה תודיע לרוכש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והרוכש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.
1.17   זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
1.18 החברה תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה ב חברה ו/או מי מטעמה ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא ל חברה ו/או מי.
1.19 ביטלה החברה עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין
1.20 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על הצמחים/ המוצרים שהוזמנו ע”י הרוכש.
1.21 כל האמור לעיל במצטבר, בתקנון מדיניות שינוי וביטול עסקה - *שם החברה*, הינו כפוף לתקנון אתר חברה - *שם החברה*, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.  זכויות יוצרים כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד או/ו לפי העניין) צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של החברה או (לפי העניין) צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
השם יפרח משתלה אופטימית וכן שם המתחם (yifrach.co.il domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. 
ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה.
יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robotsוכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.3. מבצעים והטבות 
החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע למשתמשי האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.


מדיניות ואחריות
שירות ואחריות אז איך מקבלים שרות ואחריות מבית אקופאן הוד השרון? השירות ניתן רק בסניף אקופאן הוד השרון. השירות יינתן רק על ידי טכנאים עם הסמכה של אקופאן. חובה לתעד את היסטוריית הטיפולים במערכת הניהול הממוחשבת. האחריות לא חלה על חלפים מתכלים כתוצאה משימוש כגון: פנימיות, צמיגים, רפידות וכבלי הבלם, גיר המנוע וכו' אין אחריות על נזקי קורוזיה ומים או נזק קוסמטי או כל נזק הנובע מעומס יתר כולל נזק לבקר. כאשר קונים בחנות אופניים החוויה היא שונה. ניתן להתאים לרוכב אופניים/קורקינט לפי צרכיו לאחר בירור צרכים. עושים נסיעות מבחן ובודקים האם הכלי נח ומתאים לרוכב. בעת קנייה בחנות הלקוח מקבל 3 טיפולי תחזוקה (עלות כל טיפול 90 ש״ח) חינם לתקופת האחריות של הכלי אותו בחר. בעת קניה בחנות אנו מפנקים את הלקוח במתנות. בעת קניה באתר הכלי מגיע מורכב ופתוח בתוך הקרטון. נשלח אל בית הלקוח ומקבלים סרטון הדרכה על תפעול וקיפול האופניים/קורקינט. אחריות למשך 12 חודשים על המנוע והסוללה.

מדיניות ואחריות

מבוא
אתר ROASTERS.co.il ("האתר") המופעל ע"י חברת "אקופאן הוד השרון" או ("החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת אופניים חשמליים , קורקינטים ואביזרים נלווים ("המוצר").
נוסח תקנון זה נכתב בלשון זכר למען הנוחות בלבד. תקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים.
כל רכישה המתבצעת באמצעות האתר תתקיים בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון הזה.
כאשר לקוח מבצע את רכישת המוצר באתר, הרכישה תהווה הסכמה לכך שאותו אדם קרא בעיון את כלל סעיפי תקנון זה, הבין אותם והסכים להם. תקנון זה משמש חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.
 
הרכישה
האתר המופעל על ידי החברה מהווה פלטפורמה לקנייה בטוחה ונוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
רכישת המוצר אפשרית באתר בכל עת עד גמר המלאי.
רכישת המוצר אפשרית באתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד. עסקת הרכישה תתבצע רק לאחר קבלת אישור מאת חברת האשראי.
מע"מ כלול במחיר המוצר האתר.
החברה רשאית לבטל זכות רכישה ולהפסיק לשווק ולמכור את המוצר בכל עת שתראה לנכון ללא הודעה מוקדמת על כך.
 
אספקה
שליחת המוצרים הנרכשים באתר מבוצעת על ידי יבואנים וחברות שליחויות מובילים בפריסה ארצית (להלן: "צד ג'")
זמן האספקה נקוב בדף המכירה השייך לכל מוצר.
ימי העסקים מתחילים להיספר כאשר התשלום התקבל במלואו, בצורה וודאית וסופית.
ימי שישי (ו'), שבת, ערבי חג וחג, הם אינם ימי עסקים.
כאשר הזמנה מתקבלת במערכת האתר עד השעה 09:00, ניתן להתחיל לספור ימי עסקים משעות הבוקר של היום למחרת. כאשר הזמנה מתקבלת לאחר השעה 09:00, ניתן להתחיל לספור ימי עסקים משעות הבוקר יומיים אחרי ביצוע ההזמנה.
זמן אספקת משלוח הינו 3 עד 7 ימי עסקים.
האתר ו/או מי מטעמו אינם נושאים באחריות לגבי נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בעקבות עיכוב, איחור או כשל באספקת המוצר הנמצא תחת תחום האחריות של צד ג'.
בכל הנוגע לשביתות, תקלות ואיחורים על ידי צד ג', מקרים של כוח עליון וכיוצא בזה, האתר יעשה כל שביכולתו על מנת לסייע לכך שאספקת המוצר תתבצע במהירות האפשרית, אך האתר אינו אחראי על המקרים הנ"ל.
אספקת משלוחים אינה כוללת יעדים בשטחי A, B וברשות הפלסטינית. בעקבות זאת, בעיות ביטחוניות אינן נכללות בתחום האחריות של האתר.
לקוח אשר מעוניין באיסוף עצמי, יכול להביט מה הן נקודות האיסוף האפשריות בעמוד "נקודות לאיסוף עצמי" באתר.
עלות המשלוח המצוינת באתר מתייחסת ליעדים בתחומי הארץ בלבד. במקרים בהם הלקוח מעוניין במשלוח לחו"ל, יש לברר זאת מול נציגי שירות הלקוחות.
 
מלאי
ניתן להזמין כל מוצר שיש במלאי. במקרה של חוסר במלאי, ניתן ליצור קשר באמצעות האימייל או טלפון החנות.
 
ביטולים והחזרות
האתר פועל לפי החוק ומאפשר ביטול רכישה של מוצר בהתאם לחוק הגנת הצרכן. על פי חוק זה, דמי הביטול הם בשיעור שאינו עולה על 5% ממחיר המוצר, או בסך של 100 ₪ - הנמוך מביניהם.
במקרה של ביטול רכישה, הלקוח יהיה אחראי להחזיר את המוצר שנקנה אל משרדי החברה או יישא בהוצאות המשלוח בעבור זה.
אם סופק מוצר שגוי או פגום, הלקוח יכול להחזיר אותו באמצעות מחלקת שירות לקוחות. במקרה כזה, החברה תישא בכל הוצאות הביטול והשילוח.
במקרים בהם רואה החברה או מי מטעמה כי נעשה לה נזק בעקבות ביטול רכישה מכל סיבה שהיא, נשמרת לה הזכות לתבוע מהמבטל את הנזקים שנגמרו. כמו כן, החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול ואת עלות השילוח חזרה.
במקרה של החזרת מוצר, יש לבצע זאת תוך 14 ימים. ההחזרה תתאפשר רק אם המוצר המוחזר תקין, שלם וללא כל נזק.
כאשר רכישת המוצר בוצעה בחנות הפיזית של החברה, לא ניתן להחזיר את המוצר אם נעשה בו שימוש.
לקוח בעל מוגבלות, עולה חדש או אזרח ותיק, רשאי לבטל עסקת רכישה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר. על מנת לממש זכות זו, על הלקוח להציג תעודה המוכיחה זאת. התעודה צריכה להיות שייכת ללקוח שביצע את ההזמנה.
 
ביטול עסקאות של אופניים חשמליים
אופניים חשמליים אלו כלים המוגדרים בלשון החוק "אופניים עם מנוע עזר".
הלקוח רשאי לבטל עסקת רכישה של אופניים חשמליים, תוך 14 יום רק במקרה בו לא נעשה כל שימוש במוצר.
שימוש במוצר כולל הפעלת האופניים החשמליים, הרכבת סוללה וחיבור הסוללה לחשמל. אלו מבטלים את יכולתו של הלקוח להחזיר את המוצר.
 

שירות לקוחות
ניתן לברר ולשאול לגבי כל מוצר, באמצעות פנייה אל נציגי שירות הלקוחות של החברה בטלפון ___09-373-0188_______
 
אחריות ושירות
אחריות עבור המוצר כוללת פגמים מהותיים במבנה המוצר ו/או בפעולתו, שנגמרו על ידי החברה.
אחריות עבור "מוצר א" ניתנת לתקופה של ______שנה___ מיום הרכישה.
על מנת לממש את האחריות, הלקוח צריך להציג הוכחת קנייה מקורית. אחריות תינתן אך ורק אם העסקה בוצעה באמצעות אתר המכירות ______"אקופאן הוד השרון"___.
החברה רשאית במידת הצורך לדרוש מהלקוח להוכיח כי הוא הרוכש המקורי של המוצר.
מסגרת האחריות מוגבלת לתיקון או החלפה של המוצר שהוכח כפגום.
שווי האחריות לעולם אינה תעלה על שווי הרכישה של המוצר הפגום.
אחריות החברה לא תתממש במקרים בהם של נזק ישיר או עקיף שנעשה בעקבות הפעלה שגויה של המוצר, לרבות כל נזק מקרי, תוצאתי ומיוחד – ככל שהחוק מתיר זאת.
על הלקוח בלבד חלה האחריות לגבי כל נזק או חבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לגופם ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש במוצר ו/או בחוסר השימוש במוצר, למעט מקרים בהם נקבע בחוק כי הנזק או החבלה נגרמו בעקבות הרשלנות הבלעדית של החברה.
למימוש האחריות ולקבלתה, יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: _____09-373-0188_______.
 
אבטחת מידע ופרטיות
החברה וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעמה, רשאים לעשות שימוש בכל פרטי המידע המופיעים בטופס על מנת לספק ללקוח את השירותים המבוקשים בלבד.
כל מידע אישי הנמסר לידי החברה לא ייחשף ולא יעשה בו כל שימוש נוסף למטרות שיווקיות, ללא רשות הלקוח.
החברה נוהגת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל הניתן, על סודיות מידע הלקוח. במקרים בהם הסודיות מופרת מכורח כוח עליון ו/או ללא שליטת החברה, החברה לא תהיה אחראית לאף נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח עקב אובדן מידע ו/או שימוש לא מורשה.
כפתור "שלח" מהווה הסכמה לחברה או לפועלים מטעמה, לעשות שימוש במידע אישי של הלקוח הניתן לה, כדי לספק ללקוח מידע על המוצרים והשירותים ומידע רלוונטי נוסף באמצעות דרכי התקשורת שהוזנו, לראות אימייל, מספר טלפון וכיוצא בזה. בנוסף, החברה רשאית להשתמש במידע האישי שהוזן למטרות סקר שוק. לקוח שירצה להסיר את פרטיו האישיים ברשימת התפוצה של החברה יוכל להתקשר למספר הטלפון: ________09-373-0188____.
באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת כלל תנאיו המצוינים בו.
 
קניין רוחני
כלל זכויות הקניין הרוחני באתר הזה, שייכות בבלעדיות לחברה "אקופאן הוד השרון".
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו שהובא מאתר מכירות ehh.co.il, אלא במקרה בו ניתנה הסכמה מפורשת לכך מראש ובכתב, מטעם החברה.
 
דין וסמכות שיפוט
אכיפתו ופרשנותו של תקנון זה ו/או כל אי הבנה או סכסוך הנובע מהאמור בו, יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד. בנוסף, לבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות: תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים, או באר שבע תינתן סמכות השיפוט הבלעדית.