אגף כספים

אגף הכספים מרכז מנהל ומבקר את הפעילות הפיננסית בחברה, כמו כן מנהל האגף ומפקח על פעילות הכספית של האגפים השונים.
בין תפקידיו הנוספים אחראי האגף על איתור וייזום של מקורות מימון, ביצוע בדיקות כלכליות, כתיבת נהלים והוראות עבודה בנושאי כספים, והכנת דוחות כספיים.
עיקר תפקידי האגף מתבטא בניהול ואבטחת מקורות הכספיים למימון פעילות שוטפת וייזומה של החברה.
כמו כן אחראי האגף לבניית מערך כספי שוטף ו לגילויי נאות של מצבה הכספי של החברה, דהיינו : מעקב חשבונאי ופיננסי אחר פעילות החברה.
מבנה הפונקציונלי של האגף מכיל את היחידות הבאות, כאשר מנהל האגף עומד בראש המערכת, מערך הגזברות, מערך תשלומי שכר ונושאי משק נוספים.
אגף הכספים מאושר ע"י תקן ISO 9001 לניהול איכות ועומד בדרישות התקן.